Naslov projekta: Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju

Številka projekta: 33125-16/2018

Čas trajanja projekta: oktober 2019 – oktober 2021

Projektni partnerji:

 • OE Ljudska univerza Postojna, Zavod Znanje  Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Ljudska univerza
 • Kmetija Sojer Danilo
 • Kmetija Tomšič Sandi
 • Kmetija Benec Uroš
 • Kmetija Sedmak Andrej
 • Kmetija Kovač Timotej

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Povzetek projekta:

Mozaična kmetijska kulturna krajina, ki se je v stoletjih oblikovala na pretežno  suhih kraških traviščih, je biotsko zelo raznovrstna, zato je v veliki meri vključena v Naturo 2000. Ohranjanje in izboljševanje stanja varovanih vrst in biotopov je možno le s prilagojeno kmetijsko rabo, ki jo v največji meri zagotavlja  sonaravna živinoreja. Dvig tehnoloških znanj na področju živinorejske prakse in zavesti o vzajemni povezanosti med okoljem in kmetijsko dejavnostjo je tako predpogoj za trajnostno ohranjanje varovanih območij. Uspešnost  sonaravnega kmetovanja je pogojena tako z ustreznimi kmetijsko okoljskimi ukrepi (finančnimi nadomestili), kot s primernimi ekonomskimi rezultati take živinoreje.

Gospodarska uspešnost sonaravne živinoreje je v prvi fazi pogojena s strokovno izvedbo  paše – prilagojenim koriščenjem travinja ob upoštevanju varovanja narave in okolja. Dodana vrednost proizvodov pašne živinoreje pa se  v praksi pogosto izniči ob neustreznih tehnoloških postopkih dopitanja živali na pašnikih, neustreznem ravnanju z živalmi pri prevozu in klanju ter postopkih z mesom.

Projektne aktivnosti so zato fokusirane v dvig kompetenc  živinorejcev z izobraževanjem, osveščanjem in izvedbo demonstracijskih prikazov.  Primernost oz uspešnost izobraževalnega modela bomo preverili na partnerski kmetiji, ki bo med izvajanjem projekta registrirala dopolnilno dejavnost. Nosilec kmetije Timotej Kovač ja mlad prevzemnik, ki namerava v bodoče razširiti dejavnost s klanjem in predelavo mesa. Živino bo odkupoval tudi od ostalih  rejcev. Z navedenim izobraževanjem bi radi dvignili nivo sonaravne pašne reje in s tem kakovost tako prirejenega mesa.

Namen projekta je spodbujanje  sodelovanja med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja izobraževanja. Na kmetijah se bodo s pomočjo vseh sodelujočih partnerjev izvedle izobraževalne in demonstracijske aktivnosti s področja sonaravne živinoreje in njenega vpliva na biotope in  biotsko bogastvo kulturne krajine ter preučile možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru dopolnilnih dejavnosti.

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je povečati kompetence in znanja na kmetijah, ki se ukvarjajo s sonaravno živinorejo z izobraževalnim modelom, ki ga bodo pripravile in izvajale javne institucije skupaj s kmetijami, obenem pa tudi  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane, ki jo nudi sonaravna pašna živinoreja in pomenu, ki ga ima le-ta za ohranjanje okolja.

Pri svojem vsakodnevnem delu ugotavljamo, da rejcem, ki se ukvarjajo s pašno in sonaravno rejo živali primanjkuje znanj z različnih področij gospodarjenja. V projektu bomo pripravili in izvedli več sklopov strokovnih izobraževanj s specifičnimi vsebinami, pomembnimi za dvig znanja in kompetenc rejcev, ki se ukvarjajo s sonaravno živinorejo. S temi novimi znanji bodo bolje gospodarili na svojih kmetijah – na področju selekcije, prehrane, managementa paše in kakovosti mesa. Potrošnikom  in širši  javnosti  bomo  predstavili pomen ohranjanja sonaravnega kmetijstva kot vira zdrave hrane na eni strani in kot varuha okolja in naravnega bogastva na drugi strani.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Namen projekta je spodbujanje  sodelovanja med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja izobraževanja. Na kmetijah se bodo s pomočjo vseh sodelujočih partnerjev izvedle izobraževalne in demonstracijske aktivnosti s področja sonaravne živinoreje in njenega vpliva na biotope in  biotsko bogastvo kulturne krajine ter preučile možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru dopolnilnih dejavnosti.

Pripravili in izvedli bomo izobraževanja, na katerih si bodo udeleženci pridobili specifična znanja, ki vplivajo na gospodarsko uspešnost reje – od izbire pasme, selekcije, pašnega managementa do postopkov in tehnologij klanja in zorenja mesa   ob sočasnem zavedanju in skrbi o vplivih kmetovanja na okolje. Na kmetiji nosilca Timoteja Kovača, ki bo registrirala dopolnilno dejavnost izobraževanja, bomo preučili možnosti in načine izvajanja takega javno-zasebnega  strokovnega izobraževanja. V projektu smo zajeli širok spekter sonaravne živinoreje, zato smo vključili kmetije, ki se ukvarjajo s specifičnimi dejavnostmi oziroma rejami – načrtovanje in skrb za pašnike in travnike, reja govedi, drobnice, kopitarjev, prašičev. Napačna ravnanja in premalo znanja smo v dolgoletnem delu s kmetovalci zaznali pri ravnanju z živalmi pred zakolom in postopkih z mesom, kar vse tudi vpliva na kvaliteto živil oziroma hrane, ki pride do potrošnikov. S skupnim izobraževalnim modelom (strokovnjaki javnega zavoda in nosilci kmetij) bomo vzpostavili sistem, po katerem bomo lahko različna strokovna izobraževanja izvajali neposredno na kmetijah. Strokovna znanja bomo tako lahko skupaj z nosilci kmetij praktično preizkusili na kmetiji. Kmetije bi kot partnerje želeli vključiti tudi pri obveznih izobraževanjih, kot so ekološko kmetovanje, dobrobit živali …

Poleg izobraževanja kmetovalcev je na drugi strani cilj projekta  osveščanje in krepitev zavedanja javnosti o vrednosti hrane, ki jo nudi pašna živinoreja in pomenu, ki ga ima le-ta za ohranjanje okolja. Ob dnevih odprtih vrat bomo širši javnosti predstavili kmetije, ki gospodarijo na tak način. V različnih medijih (radio, televizija, tiskani mediji, internet …) bomo ves čas predstavljali aktivnosti projekta. Cilj projekta je tudi animirati šolarje in ranljive skupine ( varovance VDC-jev in ŠENT-a) o pomenu ohranjanja sonaravnega kmetijstva kot vira zdrave hrane in kot varuha okolja in naravnega bogastva. Predstavili jim bomo pomen sonaravnega kmetovanja in pridelave lokalne hrane.

Pričakovani rezultati operacije:

 • 10 izvedenih strokovnih izobraževanj, delavnic in ogledov dobrih praks v okviru izobraževalnega modela za sonaravno živinorejo
 • 11 izvedenih animacijskih in izobraževalnih delavnic o kmetovanju, hrani in okolju za osnovnošolce in ranljive skupine
 • 3 izvedeni dnevi odprtih vrat kmetij z vodenimi ogledi in pogovori z udeleženci
 • 1 ogled dobre prakse / modela celovitega povezovanja javnih institucij in kmetijskih gospodarstev na področju kmetijstva in izobraževanja o kmetijstvu in okolju v tujini
 • 1 izvedena zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov
 • 1 predstavitveni in animacijski film o sonaravni živinoreji in vključenih kmetijah
 • 1 e-zbornik izobraževanj
 • 1 analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • 20 objavljenih prispevkov v komunikacijskih sredst

Zgibanka Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju

(Skupno 403 obiskov, današnjih obiskov 1)