OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, OE LJUDSKA UNIVERZA

Pričetki organiziranega izobraževanja odraslih v občini Ilirska Bistrica segajo v leto 1960. Takrat je bil 23. aprila ustanovljen zavod Ljudska univerza Ilirska Bistrica. Naloge zavoda so  bile, da v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami, šolskimi institucijami ter gospodarskimi organizacijami nudi pomoč za politično in strokovno izobraževanje, organizira redne večerne politične šole, tečaje, izpopolnjevanje šolske in strokovne izobrazbe, mladinske vzgoje …

Kot Delavska univerza Tone Tomšič Ilirska Bistrica (preimenovanje je bilo izvedeno leta 1965) je zavod v sodelovanju z drugimi izobraževalnimi zavodi, poleg že navedenih vsebin, pričel z izvedbo srednješolskih in višješolskih programov (srednja ekonomska šola, poslovodsko-trgovska šola, višja šola za organizacijo dela in višja upravna šola). V 80-ih se kažejo tendence po ustanovitvi samostojne srednje šole v občini Ilirska Bistrica. Kot zametek tega se v okviru Delavske univerze odpre oddelek dvoletne poklicne kemijske šole. Žal se šola ni obdržala.

V letu 1983 steče, zaradi bistveno zmanjšane dejavnosti zavoda, postopek redne likvidacije. Do ponovnega zagona na področju izobraževanja odraslih pride leta 1985, ko se pri OŠ Dragotina Ketteja ustanovi Enota za izobraževanje odraslih,  ki sledi sodobnim trendom izobraževanja odraslih. V tem času pričnejo s prvimi računalniškimi tečaji, preko programov usposabljanja za življenjsko uspešnost, kar omogoči težje zaposljivim in ljudem z nižjo izobrazbo obiskovanje programov osnovnega opismenjevanja. Z odprtjem OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, 1996, se izobraževanje odraslih preseli v nove prostore kot Organizacijska enota Ljudska univerza.

Po letu 2000 je univerza s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS pričela izvaljati neformalne programe za osebni razvoj najranljivejših skupin in druge podporne dejavnosti izobraževanja odraslih, kot so svetovanje, učna pomoč in središče za samostojno učenje. Poglavitna dejavnost zavoda so postale vsebine podprte z evropskimi sredstvi. Ob tem se je odprl prostor za sodelovanje z drugimi ministrstvi, nevladnimi in drugimi organizaciji v lokalni skupnosti. 

LU je bila in je še vedno v službi potreb lokalnega okolja ter se odziva na njegove potrebe. Od svojih pričetkov dalje je izvajala programe, ki jih je skupnost najbolj potrebovala: od opismenjevanja in pridobivanja OŠ izobrazbe preko programov poklicnega usposabljanja, družbeno političnega in državljanskega usposabljanja, jezikovnega izobraževanja in računalniškega opismenjevanja.

Danes LU predstavlja sodobno andragoško – izobraževalno središče vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju, ki odraslim omogoča izobraževanje in izboljšanje kvalitete življenja. Dejavnosti OE Ljudske univerze zajemajo vsebine, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje, razvoj osebnega potenciala in opolnomočenje posameznika in so podprte s sodobnimi strategijami izobraževanja. Javni zavod posebno skrb namenja ranljivim skupinam. Pri svojem delovanju sledijo dvema konceptoma pomembnima za sodobno izobraževanje odraslih: to sta skupnostno izobraževanje in trajnostni razvoj, s katerima širijo znanje ter socialni in kulturni kapital.

(Skupno 408 obiskov, današnjih obiskov 1)