Krajše ime: Kompetence 2023-2029

Višina sredstev: 1.314.288,64 €

Viri sofinanciranja: Evropski socialni sklad plus, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo na trgu dela, večjo zaposljivost in mobilnost ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

V Primorsko-notranjski regiji sta bili kot izvajalki programov izbrani Ljudska univerza Postojna in Ljudska univerza Ilirska Bistrica, ki sta v ta namen oblikovali konzorcijsko partnerstvo. Projekt se bo izvajal do 30.6.2029 in bo odraslim prebivalcem regije nudil raznolike aktualne vsebine za osebni in poklicni razvoj. Programi so za vse udeležence brezplačni.

Prednost pri vključevanju imajo: 

  •  nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
  •  aktivni, ki so stari 55 let ali več in
  •  tujci.

V času trajanja projekta bo v Primorsko-notranjski regiji v programe vključenih vsaj 1992 odraslih.

Prijavljeni so naslednji programi:

a. Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (programi UŽU):
a1 UŽU Beremo in pišemo skupaj
a4 UŽU Izzivi podeželja

Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s
pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja.

c. Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev
Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih
informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

d. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle
Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost.

f. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO) za:
f1 sporazumevanje v slovenskem jeziku
f2 sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh
f3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne
izobraženosti, ki vključujejo:
– matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
– finančno pismenost,
– učenje učenja,
– socialne in državljanske kompetence,
– samoiniciativnost in podjetnost,
– odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,
– kulturno zavest in izražanje,
– medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje, ipd.),
– trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
– zdrav življenjski slog ipd.
f4 pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO1), ki obsegajo:
– WORD (osnovna in nadaljevalna raven),
– EXCEL (osnovna in nadaljevalna raven),
– POWER POINT ipd. (osnovna in nadaljevalna raven) in
– uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega
življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih
naprav).

h. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

j. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)